Тақырыптық тізім

 1. Абдуллаев, С. Ұлт тарихы - ұрпаққа өнеге / С. Абдуллаев // Егемен Қазақстан. - 2015. - 23 сәуір (№ 74). - 14 б.
 2. Аяған, Б. Керей хан және Жәнібек хан - қазақ хандығының негізін қалаушылар / Б. Аяған // Достық = Дружба. - 2015. - № 1. - 24-35 б. ; № 2. - 18-21 б.
 3. Әз-Жәнібек хан [Электрондық ресурс] // Уикипедия — ашық энциклопедиясы. – Қол жеткізу режимі : https://kk.wikipedia.org/wiki/
 4. Бегалин, Қ. Алтын Орда хандары / Қ. Бегалин. - Алматы : Адамдар, 2009. - 269 б.
 5. Габдуллин, Б. Великое кочевье : исторические эссе / Б. Габдуллин. - Алматы : Эдельвейс, 2011. - 279 с.
 6. Галиев, А. А. Керей мен Жәнібек : тарих, тұлға, уақыт / А. А. Галиев. - Алматы : Аруна, 2004. - 92 б.
 7. Достанбаев, Т. Основатели казахского ханства Керей и Жанибек / Т. Достанбаев // Мысль. - 2015. - № 5. - С. 88-91.
 8. Жағыпарұлы, Ж. Қазақ хандығы / Ж. Жағыпарұлы // Егемен Қазақстан. - 2015. - 1 қаңтар (№ 1). - 4 б. ; 6 қаңтар (№ 2). - 5 б. ; 9 қаңтар (№ 4). - 6 б.
 9. Жақсығалиев, Ж. Әз Жәнібек хан : аңыз бен ақиқат / Ж. Жақсығалиев // Егемен Қазақстан. - 2015. - 6 тамыз (№ 148). - 5 б.
 10. Жақсығалиев, Ж. Әз-Жәнібек хан : аңыз бен ақиқат / Ж. Жақсығалиев // Ақиқат. - 2015. - № 4. - 33-49 б.
 11. Жәнібек хан [Электрондық ресурс] // Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ресми сайт. – Қол жеткізу режимі : http://550kazakhan.kz/
 12. Жолдасбаев, С. Хантау / С. Жолдасбаев // Ана тілі. - 2015. - 12-18 наурыз (№ 10). - 9 б.
 13. Жұмабаева, А. Керей мен Жәнібек - мемлекеттілік негізін қалаушылар / А. Жұмабаева // Қазақстан тарихы. - 2015. - № 9. - 42-44 б.
 14. Кәрібев, Б.Б. Қазақ хандары = Казахские ханы = Kazakh khans: XV ғ. ортасы XVIII ғ. басы / Б.Б. Кәрібев. – Алматы : Сардар, 2015. – 126 б.
 15. Кәрібев, Б.Б. Қазақ хандығының құрулы тарихы: монография / Б.Б. Кәрібев. – Алматы : Сардар, 2015. – 517 б.
 16. Керей хан [Электрондық ресурс] // Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ресми сайт. – Қол жеткізу режимі : http://550kazakhan.kz/
 17. Керей хан [Электрондық ресурс] // Уикипедия — ашық энциклопедиясы. – Қол жеткізу режимі : https://kk.wikipedia.org/wiki/
 18. Косяченко, В. В центре Евразии... / В. Косяченко // Литер. - 2015. - 23 июля (№ 134). - С. 28-29.
 19. Қазақ хандығы - 550 жыл // Парасат. - 2015. - № 1. - 16-17 б. ; № 2. - 14-15 б. ; № 3. - 14-15 б.
 20. Қазақ шежіресі : [шежіре] / жинақтаған М. Даутбаев. - Шымкент : АТБИ-принт, 2012. - 96 б.
 21. Қасқабасов, С. Жәнібек хан халық жырында / С. Қасқабасов // Егемен Қазақстан. - 2015. - 29 мамыр (№ 99). - 9 б.
 22. Қызайбаева, Г. Қазақ хандығы - 550 жыл / Г. Қызайбаева // Парасат. - 2015. - № 2. - 14-15 б.
 23. Нәсенов, Б. Қазақтардың тарихы. Хандар = История казахов. Ханы: XV бөлім - XX кітап / Б. Нәсенов. - Алматы-Новосибирск, 2012. - 951 б.
 24. Омарбеков, Т. Әз Жәнібек (Әбу Сайд) хан / Т. Омарбеков // Ана тілі. - 2015. - 15-21 қаңтар (№ 2). - 2 б.
 25. Омарбеков, Т. Керей хан / Т. Омарбеков // Ана тілі. - 2015. - 6-14 қаңтар (№ 1). - 2 б.
 26. Омарбеков, Т. Қаһарлы кезеңдегі қайсар тұлғалар / Т. Омарбеков // Түркістан. - 2015. - 10 қыркүйек (№ 36). - 9 б.
 27. Садықов, Т. Қазақ хандығы әдет-ғұрып заңының ізгі жүйесін қалыптастырды / Т. Садықов // Егемен Қазақстан. - 2015. - 18 маусым (№ 113). - 5 б.
 28. Сұлтанов, Т. Қазақ мемлекеттігінің құрылуы. Қазақ хандығының тарихы / Т. Сұлтанов. – Алматы : Мектеп, 2003. – 160 б.
 29. Сығаев, Д. Керей мен Жәнібек және Есен-Бұға хақында / Д. Сығаев // Президент және халық. - 2015. - 13 наурыз (№ 10). - 5 б.
 30. Табулдин, Г. Генеалогия основателей казахского ханства султанов Керея и Джанибека / Г. Табулдин // Мәдени мұра = Культурное наследие. - 2015. - № 2. - С. 125-129.
 31. Утеубаев, М.   Так рождалась суверенная страна / М. Утеубаев // Казахстанская правда. - 2015. - 15 апр. (№ 68). - С. 12.