Мы пришли к тебе, Победа,

Помня павших имена,

Помня горести и беды,

Что оставила война.

А. Твардовский

Память о войне, о Победе над фашизмом увековечена в произведениях искусства Казахстана – это  кино,  театральные постановки, живопись. Об эстетической и патриотической силе воздействия различных произведений на поколения людей военных и долгих послевоенных лет написано много важнейших и интереснейших книг.

Предлагаем вам список изданий:

Книги:

Аршабеков, Т. Жер жаннаты - Жаңаарқа [Мәтін] : [ғылыми басылым] / Т. Аршабеков, М. Қожахмет, І. Ісләмұлы ; Қарағанды облыстық Мәдениет басқармасы, Қарағанды облыстық тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау инспекциясы, Аймақтық ғылыми-зерттеу институты, Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университеті. - Қарағанды : Гласир, 2010. - 427 б.

Дала бекзатының үйінде [Мәтін] : (XІX ғасырдағы орыс жазушылары қазақтар туралы) / құраст. Ә. Жұмабаев. - Астана : Аударма, 2003. - 520 б.

Ибрагимова, Т. Песня, рожденная в битвах [Текст] / Пер. с каз. А.Сулеева. - Алма-Ата : Онер, 1985. - 152 с.

Козыбаев, М. К. Казахстан - арсенал фронта [Текст] : монография / М. К. Козыбаев. - Алма-Ата : Казахстан, 1970. - 476 с.

Көркемсуретті Қазақстан тарихы [Текст] / құраст. О. Жанайдаров. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2006 - : Қазақстан XІX ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың бірінші жартысына дейін. - 312 б.

Майдангер қаламгер [Мәтін] : анықтамалық / Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. - Алматы : Олжа, 2010. - 133 б.

Менің Отаным Тәуелсіз Казақстан [Мәтін] : балаларға арналған энциклопедия / алғыс сөз Н. А. Назарбаев. - Алматы : Балауса, 2012. - 94 б

Республика Казахстан [Текст] : энциклопедический справочник / ред. А. Н. Нысанбаев. - Алматы : Қазақ энцикопедиясы, 2001. - 584 с.

Серкпаев, М. О. Основы военной истории [Текст] : (учеб. пособие) / М. О. Серкпаев. - 2-е изд., переработ. и доп. - Кокшетау : Мир печати, 2011. - 295 с.

Ұлы Отан соғысына қатысқан Қазақстан суретшілері [Кескіндер] = Художники Казахстана - участники Великой Отечественной войны : альбом / құраст. Н.Б. Нұрмұхамедов. - Алма-Ата : Өнер, 1985. - 176 б.

 Статьи:

Аманқұлова Л. Отан соғысы жылдарындағы көркемөнердің дамуы [Мәтін] / Л. Аманқұлова // Ақиқат. - 2015. - № 1. - 89-90 б.

Досжан Д. Тәуелсіздік - тәтті сөз емес... [Мәтін] / Д.Досжан // Орталық Қазақстан. -  2001. - 7 сәуір.- 5, 7 б.

Жәрімбетова Н. Ерекше құпия снайперлер ротасындағы жалғыз қазақ Сұлтан Еркімбаевтың ерлігін елі 60 жылдан кейін білді [Мәтін] / Н. Жәрімбетова // Егемен Қазақстан. - 2009. - 9 мамыр (№ 165-167). - 5, 7 б.

Жұмағали С. Өнердің өмірде сыналған жылдары [Мәтін] : Сәкен театрына - 70 жыл / Жұмағали, С. // Орталық Қазақстан. - 2002. - 27 наурыз 

Золотарева Л. Р. Краски и мрамор войны [Текст] / Л. Р. Золотарева // Индустриальная Караганда. - 2010. - 8 апр. (№ 38). - С. 8

Колесникова А. "Неиндийские" слезы Вовнянко [Текст] / А. Колесникова // Аргументы и факты. - 2005. - №20. - С. 6

Құрманғалиқызы А. Жыр алыбын еске алды [Мәтін] / Құрманғалиқызы А. // Орталық Қазақстан. - 2001. - 17 наурыз

Ляховская  Н. Художники о войне [Текст] / Н. Ляховская  // Индустриальная Караганда. - 1975. - 7 мая (№ 108). - С. 4

Оразбекова Ф. Великая Отечественная война в театрально-музыкальном искусстве [Текст] / Ф. Оразбекова // История Казахстана: преподавание в школах и вузах. - 2005. - №3. - С. 46-48

Оралова Г. С. Б. Өтепұлы мен Т. Үркімбаевтың жазба айтысындағы ұлттық-этнографиялық болмыс [Мәтін] / Г. С. Оралова // ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - № 1/2. - 82-87 б.

Орынбаева Г.У. - начальник управления по делам искусств при Совнаркоме Казахской ССР (1942-1946) [Текст] / Г. У. Орынбаева // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы. - 2009. - № 2. - С. 220-224

Сайлан Б. Қазақстан жастарының Ұлы Отан соғыс жылдарында тыл майданындағы күресі (1941-1945 жж.) [Мәтін] / Б. Сайлан // Қоғам және дәуір. - Алматы, 2008. - № 1. - 90-98 б.

Строкова А. Выбирая мир [Текст] : [К  70-летию Победы] / А. Строкова // Индустриальная Караганда. - 2015. - 12 февр. (№ 17). - С. 8

Шәріп А. Мылтық пен муза [Мәтін] / А. Шәріп // Егемен Қазақстан. - Астана, 2010. - 26 мамыр (№ 203/206). - 5 б.